Бизнес оценки - Централен офис

Всяка компания се нуждае от актуална оценка на своите активи и пасиви, както и от оценка за активи, пасиви и компании, които възнамерява да придобие.

В тази връзка, ние в Kreston BulMar осигуряваме:

 • оценки на пасиви и активи на предприятия, в това число на:
  • машини и съоръжения;
  • недвижими имоти;
  • интелектуална собственост;
  • финансови разчети, вземания и задължения.
 • оценки на цели предприятия;
 • оценки на финансови предприятия- банки, застрахователни, пенсионно-осигурителни дружества и всички други институционални инвеститори
 • оценка на финансови пасиви и активи;
 • актюерски оценки за задължения на работодатели по Кодекса на Труда и МСС 19.

Местоположение на офиса ни

Нашият екип

Олег Димов

Управляващ съдружник бизнес оценки

Олег Димов е доктор по счетоводство, анализ и контрол. Притежава академична длъжност Доцент. Заместник-декан е по НИД в УНСС Финансово-счетоводен факултет. Работил е като счетоводител, ревизор, заместник Главен счетоводител, Главен счетоводител, контрольор, управител, Изпълнителен директор, председател на УС. Към момента е член на Учебно-методичен съвет към Камарата на независимите оценители. Разработил е и защитил методика за оценка на цели предприятия пред Министерство на финансите. Специализирал "Оценка на предприятията" в Мадрид- Институт на предприятията и автономен Мадридски университет. Притежава сертификат на Института РЕФА, както и такъв по 4 оценителски специалности, признати от КНОБ. Извършил е хиляди оценки във всички отрасли на икономиката.

Вече десет години изнася лекции по дисциплината "Оценка на бизнеса" и участва в провеждането на изпити от КНОБ.