Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Академия БулМар - школата за счетоводители

Обратно

Счетоводна Академия БулМар е създадена с цел да подготвя бъдещите кадри на Крестън БулМар. Политиката ни е да наемаме преди всичко млади икономисти, без професионален опит, които да обучаваме по нашите високи професионални стандарти. За тази цел Крестън БулМар има квота за безплатно обучението в Академията на избрани млади икономисти, в чието лице вижда свои потенциални бъдещи служители.

Обучението е отворено и за всички останали желаещи, които не отговарят на търсеният профил, като за такива кандидати се заплаща такса.

 

За Кого е Подходящо Обучението

Обучението е подходящо за получаване на първоначална квалификация, за преквалификация и за повишаване на квалификацията, както от студенти по икономика, дипломирани бакалаври и магистри, така и от хора с напреднала професионална кариера или възраст.

В Какво е Силата на Нашето Обучение

Практиката доказа, че продължителното обучение по счетоводство в средното и висшето образование не дава очаквания от пазара резултат, защото то:

 1. е твърде разтеглено във времето и обикновено, когато учениците или студентите стигнат до края на материала вече са забравили какво са учили в началото и каква е връзката му с края;
 2. не е обвързано с реалната счетоводна практика, с реалните счетоводни документи и с реалните търговски сделки;
 3. на практика не изучава съставянето на финансовите отчети, които обикновено са в края на материала и най-често не остава време за тях и никога не са в конспектите и задачите за изпити;
 4. Моделът на обучение с лекции, упражнения и изпити в края на семестъра не е практически работещ модел, с който един реален професионален консултант развива своята експертиза и опит.

Системата на обучение в Счетоводна Академия БулМар залага на следното:

 1. Подходът в обучението е базиран на модела, по който един професионален консултант в реалния бизнес изгражда своята експертиза и опит, а това става с много самостоятелно четене и осмисля-не, професионални дискусии, решаване на казуси и посещение на професионални семинари.
 2. Създаване на комплексно разбиране за предмета на счетоводството и връзката между осчетоводяването на всяка една стопанска операция и финансовите отчети;
 3. Още от първия учебен ден в Академията се изучава съставянето на финансовите отчети;
 4. Изучаване на основните счетоводни стандарти и отражението на тяхното прилагане върху финансовите отчети;
 5. Практическо осчетоводяване на реални счетоводни и бизнес документи от реални стопански операции;
 6. Изучаване на основните моменти в основните данъчни закони и тяхното осчетоводяване;
 7. Анализ на основните счетоводни справки, получени в резултат на осчетоводяването на стопанските операции;
 8. Съставяне на финансови отчети от оборотна ведомост и главна книга.
 9. Супер интензивно усвояване на материята, за да може по-бързо във фактора време да се правят логическите връзки между отделно изучаваните елементи от счетоводството и данъците. Разточи-телното, непълното и несвързано с практиката училищно и университетско обучение по счето-водство, силно възпрепятства създаването на устойчиви логически връзки между отделно изуча-ваните елементи на счетоводната теория и практика.

Как Протича Обучението

Обучението протича по начина, по който вече работещите професионални счетоводители се самоусъвършенстват и развиват в професията. Ежедневното обучение включва:

 1. Самостоятелно изучаване и осмисляне на предвидения за деня материал в библиотечна среда;
 2. Дискусия с ментори, които идентифицират и разясняват неясните моменти по материала;
 3. Дискусия по контролни въпроси от материала с останалите курсисти;
 4. Вечерен семинар с по-опитни лектори за обобщаване и затвърждаване на знанията от деня и свър-зването им с предходния и следващия материал.

Колко Продължава Обучението

Обучението в Счетоводна Академия БулМар е в продължение на 4 седмици при пълна ангажира-ност от 9:00 до 18:00 часа, всеки делничен ден. Обикновено то започва всеки първи понеделник на месеца, така че присъственото обучение е в рамките на един календарен месец.

Обучението завършва с изпит, който се насрочва около две седмици след края на присъственото обучение, като за точната дата курсистите се споразумяват помежду си.

След края на присъственото обучение и до провеждането на изпита, всеки курсист трябва изклю-чително интензивно и фокусирано да се упражнява в решаването на задачи и казуси, за да може успешно да вземе изпита. В тази връзка може да се каже, че обучението отнема около 6 седмици сериозна ангажираност.

Какво Включва Обучението

По време на академията се изучават:

 1. Предмет, цели и принципи на счетоводството;
 2. Основни счетоводни стандарти – национални и международни;
 3. Реални първични счетоводни документи и работа с тях;
 4. Основни данъчни закони;
 5. Практическо осчетоводяване на стопански операции;
 6. Анализ на счетоводни справки;
 7. Съставяне на годишни финансови отчети;
 8. Преобразуване на финансов резултат за данъчни цели и данъчна декларация.

За всеки ден от обучението курсистите трябва да усвоят точно определени знания и умения, съг-ласно специално разработената програма за курса.

Учебни Материали

За целите на обучението е създаден уникален учебник, съдържащ над 1 000 стр. практически материали по счетоводство и данъци. За същите цели е създадена и специална учебна фирма, чрез разглеждането, на която курсистите могат още по-бързо да разберат изучавания материал и много от тънкостите в счетоводството. Учебникът остава за курсистите.

Изпитът

Изпитът е с продължителност 6 часа и включва 6 раздела:

 1. Счетоводна теория и принципи;
 2. Осчетоводяване на стопански операции;
 3. Решаване на данъчни казуси;
 4. Откриване на грешки в оборотна ведомост;
 5. Съставяне на финансови отчети по оборотна ведомост и главна книга;
 6. Преобразуване на финансов резултат за данъчни цели.

Изпитът се провежда в специално разработена WEB система, която работи в изолирана от Internet вътрешна среда.

По време на изпита курсистите нямат нужда от калкулатор, лист и химикал.

Въпреки че се държи в електронна платформа, изпитът не е тест. Всяка задача е отворена и тряб-ва да се напише индивидуалното решение за нея. Това важи и за съставянето на финансовите от-чети, за които също не е нужно да се ползват калкулатор, лист и химикал, а само функционал-ността на системата, която прави нужните изчисления.

По време на изпита всички мобилни телефони и други свързани с Internet устройства стоят на отделна маса в залата и ползването им не е позволено.

Кои са Успешните Курсисти

Няма почти никакво значение кой курсист в кой университет е учил преди това и колко изпита по счетоводство е взел и дали изобщо е учил счетоводство. Няма значение и колко е работил, като счетоводител.

Най-важното за успеха е, колко всеки курсист ще бъде посветен на обучението, от първия учебен ден до деня на изпита – общо около 6 седмици.

Най-успешният курсист в историята на Счетоводна Академия БулМар, който постигна 100% резултат на изпита, бе на възраст над 30 години и в процес на преквалификация, никога не беше учил и работил счетоводство, но учеше по 12-14 часа от първия учебен ден в Академията до последния ден преди изпита, в т.ч. събота и неделя.

Имаме много примери на млади курсисти, току що завършили счетоводство и финанси в чуждес-транни университети с бакалавърски и магистърски степени, които са се проваляли на изпита, защото са смятали, че знаят много и изпитът е, като в училището или като в университета.

Обучението в Счетоводна Академия БулМар е не само теоретично, но е и силно практическо, ориентирано към финансовите отчети, което е далеч по-различно от училищното и университетс-кото образование навсякъде по света.

Успехът е плод на пълно посвещаване, много учене, много упражнения и активно участие във всички дискусии по време на обучението.

Практиката доказа, че съчетаване на обучението в Академията с други учебни или професионални ангажименти води до неуспех на изпита.

Всеки който иска да вземе успешно изпита, трябва за около 6 седмици да се посвети 100% на обу-чението в Академията и подготовката за изпита./p>

Решаващи за успеха на изпита не са коефициента на интелигентност или таланта на курсиста, решаващи за успеха са постоянните големи усилия и ангажираност в учебния процес.

Професионална Референция

Всеки курсист, който успешно издържи изпита с резултат над 75%, веднага след това би могъл да упражнява счетоводната професия на над средното за страната ниво, за което получава и специална професионална референция от Крестън БулМар, която дефинира уменията, които курсистът е придобил, в зависимост от получената оценка на изпита.

Кой Преподава

Ментори и лектори в Счетоводна Академия БулМар са практикуващи счетоводители и одитори от Крестън БулМар, които са сред най-добрите в България и с готовност предават своя практически опит за по-бързото усвояване и навлизане в тайните на счетоводната професия.

Възможностите

На курсистите, издържали изпита с над 80-85% и демонстрирали отлични делови качества и мотивация по време на обучението, обикновено се предлага възможност за по-нататъшно кариерно развитие в Крестън БулМар.

Държавен Лиценз

Програмата за практическо професионално обучение на счетоводители в Счетоводна Академия БулМар е лицензирана от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) с Лицензия №200712413 от 21.03.2007 г.

Повече се гордеем не с Лицензията от НАПОО, а с реалното пазарно признание за нивото на нашето обучение и с удовлетвореността на нашите курсисти.