Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Финансов Одит

Обратно

Ролята на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти.

За да изпълним отговорно тази своя роля, ние провеждаме широкообхватни одиторски процедури, изпълнявайки одиторските стандарти, с които оценяваме:

 • надеждността на информационните системи;
 • протичането на бизнес процесите;
 • спазването на законодателството;
 • ефективността на вътрешния контрол;
 • спазване принципите на приложимите счетоводни стандарти;
 • начислените данъци, съгласно данъчното законодателство, ограничено до целите на одита;
 • всички позиции от финансовите отчети – в т.ч. приходи, разходи, вземания, задължения, активи и т.н.;
 • наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами;
 • процеса на счетоводното приключване;
 • съответствието между информацията във финансовия отчет с отчета за управлението и всяка друга информация, предоставена от управлението заедно с финансовия отчет.

По време на одита, осигуряваме индивидуален подход и своевременни препоръки за подобрение по всеки един от одитираните обекти, така че мениджмънта, инвеститорите и кредиторите да реализират максимална полза от нашата работа – а именно как да се подобри дейността на предприятието.

Отчети за прозрачност

Съгласно изискванията на Осма Директива на Европейския Съюз от 2008 год. и в съответствие с чл.40м от Закона за Независимия Финансов Одит ние публикуваме своите доклади за прозрачност. Може да ги прегледате тук.

Цени за счетоводно обслужване в София:

виж още цени и градове
 • Магазин250 лв.
 • IT фирма250 лв.
 • Склад350 лв.
 • Автосервиз380 лв.
 • Ресторант390 лв.
 • Аптека380 лв.