Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Какви са правата на потребителите (пред търговците)

прочитания: 5795
автор: Цветан Терзийски, 06.01.2017

Цветан ТерзийскиАвтор на статията е Цветан Терзийски - юристконсулт в Kreston BulMar

В нашето ежедневие не е рядкост да станем жертва на нелоялни търговци. Групата на тези търговци е изключително голяма и в повечето случаи обикновеният потребител се чувства безсилен да предприеме действия в защита на интереси си и се примирява с горчивата действителност.

С тази статия целим да покажем, че има начини правата ни като потребители да бъдат спазвани. Ще разгледаме какви права имат потребителите и как да ги защитават.    

Легална дефиниция за "потребител"

Дефиницията за термина "потребител" е дадена в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и гласи:
„потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Освен в ЗЗП понятието е разгледано и в Закона за енергетиката (ЗЕ), съгласно който:
„потребител” на  енергийни услуги е всеки краен клиент, който купува енергия от доставчик, предоставящ услуги от обществен интерес.

Законова регулация на потребителско право

Източниците на българското потребителско право са:

 • специални закони:
  • Закон за защита на потребителите,
  • Закон за потребителския кредит,
  • Закон за туризма
 • субсидиарни закони:
  • Закон за задълженията и договорите,
  • Кодекса за застраховане,
  • Търговски закон.

От голямо значение е и гарантирането на потребителското право от чл.19, ал. 2 от Конституцията на Република България. 

Основни правомощия на потребителите

Правото на потребителска защита включва определени правомощия на потребителите, а именно:

1. Право на информация за стоките и услугите. Тази информация трябва да се отнася за състава, опаковката, инструкции за използване и поддръжка на стоките и услугите. Необходимо е информацията да е на български език и да бъде предоставена писмено. Информацията трябва да бъде вярна, пълна, четлива, ясна и разбираема.

 • Необходимо е да се посочи наименованието на търговеца, седалището и адреса на управление, телефонен номер,
 • Трябва да е посочена крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси. Когато е приложимо, следва да бъдат посочени условия за плащане, начин на доставка, дата на доставяне, срок на договора, който се сключва. Всяка неяснота относно цената е грубо нарушение на ЗЗП.
 • Търговецът е длъжен да посочи опасностите свързани с обичайната употреба, условията за употреба, влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или използване.
 • Трябва да е посочен срокът на годност на стоката.

При евентуален спор, тежестта на доказване за изпълнение задължението за предоставяне на информация се носи от търговеца.

2. Право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им. Реализира предимно с превантивни мерки преди пускането на дадена стока на пазара. Извършва се от контролните органи, пердвидени в ЗЗП, Закона за храните, Закона за здравето. Те извършват проверки, съставят актове, уведомяват потребителите за опасни стоки на пазара, имат право временно да спират дадена стока от пазара. В правомощията им влиза и затварянето на търговски обекти.

3. Право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики. Такива са например:

 • заблужадаваща практика – придава на стоките такива качества, които те не притежават, като се възползва от слабосттите на определени групи (възраст, здраве, ниво на информираност);
 • агресивна – налага се на потребителя, че непременно трябва да закупи стоката или услугата, без право на избор.
 • както и всякакви практики, които противоречат на принципа за добросъвестност и са с цел да влияят на обективната перценка на потребителя.

4. Право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки. Дефектна стока е всяка движима вещ, която не отговаря на общоприетите разбирания и очаквания за обичайна употреба. Всяко несъответствие в предоставената информация относно отличителни черти, качество, количество, състав, вид, произход, срок на годност, трайност и т.н. е дефект.

Потребитялят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице, като при предявяването потребителят задължително трябва да предостави касова бележка. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.

Освен право на рекламация, потребителят има право на обезщетение за вредите причинени от дефектната стока. Отговорност за вредите, причинени от дефект на стоката носи производителят. Когато производителят или лицето, внесло стоката на територията на Европейския съюз, не могат да бъдат установени, отговорността се носи от всеки дистрибутор или търговец на стоката.

Увреденото лице доказва вредата, дефекта и причинната връзка между тях. Нищожна е всяка клауза в договор, която предвижда освобождаване или ограничаване отговорността на производителя към увреденото лице за вреди. Искът за обезщетение на вреди, причинени от дефект на стока, може да се предяви до три години.

5. Право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове. Потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите и до по-горестоящи органи на писмен или електронен носител. Жалбата трябва да съдържа:

 • наименование на органа, до който се подава жалбата;
 • името, пощенски и/или електронен адрес на жалбоподателя;
 • срещу кого се подава жалбата, като се посочи името/наименованието на търговеца или на търговския обект, както и неговото седалище или адрес на управление;
 • оплакванията и исканията на жалбоподателя;
 • подпис на лицето, което я подава, когато се подава на хартиен носител, или на неговия пълномощник; в случай че жалбата е подадена чрез пълномощник, се прилага пълномощно; в случай че жалбата е подадена по електронен път, не се изисква тя да бъде подписана с електронен подпис;
 • доказателства, с които жалбоподателят разполага - копие от касови бележки, фактури, договори и други, на които основава претенцията си.

Анонимни жалби не се разглеждат!

6. Право на сдружаване с цел защита на интересите на потртебителите. Чрез него се осъществява обществен контрол за спазване на правата на потребителите. Тези сдружения са юридически лица с нестопанска цел. Тяхната основна функия е да сигнализират конкретните държавни органи в случай, че са нарушени правата на потребителите, предлагат на всички контролни органи извършването на проверки, анализи и изпитвания на стоки и услуги, съдействат за разрешаване на спорове, възникнали между потребители и търговци, сключват колективни споразумения със сдруженията на търговците.

7. Право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат. Сдруженията за защита на потребителите могат да предявят иск за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите. Когато са причинени вреди на двама или повече потребители, сдруженията на потребителите могат да предявят от тяхно име иск пред съда за обезщетение на претърпените от потребителите вреди, но трябва да са налице следните условия:

 • потребителите, чиито права са нарушени да могат да бъдат установени;
 • да са претърпели индивидуални вреди от един и същ производител, вносител търговец или доставчик и вредите да имат един и същ произход;
 • сдружението на потребителите е било упълномощено с изрично писмено пълномощно за процесуално представителство поне от двама потребители да заведе иск за обезщетение от името на тези потребители и да ги представлява в процеса.

Държавни органи, гарантиращи и контролиращи правата на потребителите

Основно значение относно гарантирането на правата на потребителите имат съответните органи и организации, които са оправомощени с такива функции. Такива органи са:

 • Министърът на икономиката, който  провежда и координира държавната политика в областта на защитата на потребителите,
 • Комисията за защита на потребителите,
 • Ощинските звена за защита на потребителите.

Контролните органи имат право да организират извършването на подходящи проверки на характеристиките на стоката или услугата за безопасност в подходящ мащаб и на всеки етап от реализацията й, включително след пускането й на пазара. В предвидените случай, комисията може да разпореди търговците да направят предупреждение за рисковете, които стоката съдържа, да обвърже пускането на стоката или услугата на пазара с предварителни условия, чието изпълнение ще я направи безопасна, да изисква от производителя или дистрибутора да маркира стоката с ясно формулирани и лесно разбираеми предупредителни текстове на български език за възможните рискове, свързани с нейната употреба. Контролните органи могат да забранят пускането на определена стока на пазара, докато се установи, че тя е безопасна.

Санкции при нарушаване на портебителски права

Предвидените санкции в Закона за защита на потребителите са посочени в Глава единадесета ”Административнонаказателни разпоредби” и обхватът им е от чл. 197 до чл. 233. Като най-често налагани глоби са:

 • За нарушение на разпоредбите на чл. 4, 5, 6 и 8 (Общо задължение за предоставяне на информация) на виновните лица се налага глоба, съответно санкция в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай.
 • За нарушение  изискванията за етикетиране на стоките по чл. 9, 10 и 11 и на наредбите по чл. 12, на виновните лица се налага глоба, съответно санкция в размер от 300 до 1500 лв.
 • За нарушение на чл. 13 и 14 (Указания за употреба на стоките) на виновните лица се налага глоба, съответно санкция в размер от 500 до 2000 лв.


прочитания: 5795

Запитване за конкретна цена

Запитване за цена

Специални цени за град


 • счетоводно обслужване
  • Стартиращи компании безплатно
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Стартиращи компании

   на нови предприемачи с интересни идеи, в които вярват (1 компания месечно)

   безплатно

   Kreston BulMar София има политика всеки месец да приема на безплатно обслужване по една стартираща компания. Условието е компанията да е на стартиращ предприемач, който има интересна бизнес идея, в която силно вярва.

   Ние осигуряваме безплатно счетоводно обслужване за първите 3 до 6 месеца и безплатни първоначални бизнес консултации свързани със структурирането на бизнеса. За целта всеки един стартиращ предприемач е достатъчно да ни изпрати искане за безплатно обслужване, в което да представи своята идея и стратегия за развитие на бизнеса.

    

  • Магазин за нехранителни стоки от 250 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Магазин за нехранителни стоки

   до 5 служителя, до 60 фактури месечно и ползващ търговски софтуер

   250 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Магазин за хранителни стоки от 350 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Магазин за хранителни стоки

   до 5 служителя, до 100 фактури месечно и ползващ търговски софтуер

   350 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Склад за търговия на едро от 350 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Склад за търговия на едро

   до 5 служителя, до 100 фактури месечно и ползващ търговски софтуер

   350 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Микро компания или ателие за услуги от 100 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Микро компания или ателие за услуги

   до 2 служителя, до 20 фактури месечно и нерегистрирана по ЗДДС

   100 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Малка компания или ателие за услуги от 150 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Малка компания или ателие за услуги

   до 2 служителя и до 20 фактури месечно

   150 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Микро консултантска компания от 150 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Микро консултантска компания

   европроекти, маркетинг, HR, PR и други до 2 служителя, до 20 фактури и нерегистрирана по ЗДДС

   150 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Малка консултантска компания от 250 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Малка консултантска компания

   европроекти, маркетинг, HR, PR и други до 4-5 служителя и до 40 фактури месечно

   250 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Малка IT или софтуерна компания от 250 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Малка IT или софтуерна компания

   до 6-8 души и до 60 фактури месечно

   250 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Средна IT или софтуерна компания от 350 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Средна IT или софтуерна компания

   до 15-16 души персонал и до 100 фактури месечно

   350 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Аптека или дрогерия от 380 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Аптека или дрогерия

   до 5 служителя, до 100 фактури месечно и ползваща специализиран софтуер

   380 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Бар, клуб, кафе или сладкарница от 390 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Бар, клуб, кафе или сладкарница

   с 8-10 служителя, до 20% текучество, до 100 фактури месечно и ползващ ресторантски софтуер

   390 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Малък ресторант от 390 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Малък ресторант

   с 8-10 служителя, до 20% текучество, до 100 фактури месечно и ползващ ресторантски софтуер

   390 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Среден ресторант от 730 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Среден ресторант

   с 15-20 служителя, до 20% текучество, до 200 фактури месечно и ползващ ресторантски софтуер

   730 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Автосервиз от 380 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Автосервиз

   с 8-10 служителя, до 100 фактури месечно и ползващ складово-сервизен софтуер

   380 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Туристическа агенция от 550 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Туристическа агенция

   до 5 служителя и до 100 фактури месечно

   550 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Медицински център от 550 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Медицински център

   с 6-8 служителя, до 100 фактури месечно и ползваща специализиран софтуер

   550 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Франчайз бензиностанция от 240 лв
   Специална цена за счетоводно обслужване

   Франчайз бензиностанция

   с 10-12 служителя, франчайз договор към верига и без материални запаси

   240 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

 • обработка на заплати
  • 25 души персонал от 185 лв
   Специална цена за обработка на заплати

   25 души персонал

   на трудови договори, 3-та категория труд, без работа на смени

   185 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на ТРЗ и ЛС документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Изчисляване заплатите на персонала
   • Представителство пред НОИ и НСИ
   • Изготвяне на ведомости, справки и платежни
   • Консултации по всяко време
   • Приемане на документи от обект на клиента
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат пейрол обслужването ви в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен преглед на вашето ТРЗ и ЛС

   Забележка: Ако вашата компания има повече или по-малко персонал, който работи при различни от общия случай условия, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • 50 души персонал от 325 лв
   Специална цена за обработка на заплати

   50 души персонал

   на трудови договори, 3-та категория труд, без работа на смени

   325 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • 100 души персонал от 525 лв
   Специална цена за обработка на заплати

   100 души персонал

   на трудови договори, 3-та категория труд, без работа на смени

   525 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Текущa обработка на счетоводните документи
   • Подаване на всички декларации в НАП
   • Обработка и изчисляване заплатите на персонала
   • Годишно приключване
   • Приемане на документите от обект на клиента
   • Консултации по всяко време
   • Изготвяне на ежемесечни финансови доклади
   • Материална отговорност за наши грешки
   • + Позитивното отношение и ангажираност с Вашия бизнес на всички наши служители

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат счетоводното ви обслужване в безплатно и полезно
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство, ТРЗ и личен състав

   Забележка: Ако Вашата компания не е регистрирана (е регистрирана) по ЗДДС, има повече или по-малко персонал или документо-оборот или има някаква друга специфика, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

 • финансов одит
  • Дружества без дейност от 1000 лв
   Специална цена за финансов одит

   Дружества без дейност

   но подлежащи на задължителен финансов одит

   1000 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Преглед на приходите и разходите
   • Преглед на специфичните сделки и операции
   • Преглед на стойността и наличността на активите
   • Преглед за счетоводни грешки или измами
   • Преглед на вземанията и задълженията
   • Преглед на финансовото състояние
   • Преглед на начислените данъци
   • 1 г. абонамент за счетоводни семинари
   • + Помощ за счетоводителите и съдействие на мениджърите и собствениците по всяко време

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат финансовия ви одит в изгоден и полезен за бизнеса ви
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство и ТРЗ

   Забележка: Ако вашия бизнес има повече или по-малко приходи или активи или има много специфични сделки, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Дружества със силно ограничена дейност от 1400 лв
   Специална цена за финансов одит

   Дружества със силно ограничена дейност

   1400 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Преглед на приходите и разходите
   • Преглед на специфичните сделки и операции
   • Преглед на стойността и наличността на активите
   • Преглед за счетоводни грешки или измами
   • Преглед на вземанията и задълженията
   • Преглед на финансовото състояние
   • Преглед на начислените данъци
   • 1 г. абонамент за счетоводни семинари
   • + Помощ за счетоводителите и съдействие на мениджърите и собствениците по всяко време

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат финансовия ви одит в изгоден и полезен за бизнеса ви
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство и ТРЗ

   Забележка: Ако вашия бизнес има повече или по-малко приходи или активи или има много специфични сделки, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Дружества с ограничена дейност от 1800 лв
   Специална цена за финансов одит

   Дружества с ограничена дейност

   но подлежащи на задължителен одит, с приходи до 250 хил. лв. и активи до 1 мил. лв.

   1800 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Преглед на приходите и разходите
   • Преглед на специфичните сделки и операции
   • Преглед на стойността и наличността на активите
   • Преглед за счетоводни грешки или измами
   • Преглед на вземанията и задълженията
   • Преглед на финансовото състояние
   • Преглед на начислените данъци
   • 1 г. абонамент за счетоводни семинари
   • + Помощ за счетоводителите и съдействие на мениджърите и собствениците по всяко време

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат финансовия ви одит в изгоден и полезен за бизнеса ви
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство и ТРЗ

   Забележка: Ако вашия бизнес има повече или по-малко приходи или активи или има много специфични сделки, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Преобразуващи се дружества за нуждите на Търговския регистър от 1000 лв
   Специална цена за финансов одит

   Преобразуващи се дружества за нуждите на Търговския регистър

   в които има промяна на капитала и се изисква одиторски доклад

   1000 лв. месечно (без включен ДДС)

   В цената е включено:

   • Преглед на приходите и разходите
   • Преглед на специфичните сделки и операции
   • Преглед на стойността и наличността на активите
   • Преглед за счетоводни грешки или измами
   • Преглед на вземанията и задълженията
   • Преглед на финансовото състояние
   • Преглед на начислените данъци
   • 1 г. абонамент за счетоводни семинари
   • + Помощ за счетоводителите и съдействие на мениджърите и собствениците по всяко време

   Освен това ще ви предложим:

   • Ефективни начини за намаляване на вашите разходи
   • Законни варианти за намаляване на вашите данъци
   • Варианти за повишаване сигурността при правенето на вашия бизнес
   • Реклама и популяризиране на вашия бизнес сред нашите клиенти и онлайн потребители
   • Предходните 4 точки могат да превърнат финансовия ви одит в изгоден и полезен за бизнеса ви
   • + Безплатен предварителен диагностичен преглед на вашето счетоводство и ТРЗ

   Забележка: Ако вашия бизнес има повече или по-малко приходи или активи или има много специфични сделки, ние ще ви направим ново конкурентно предложение.

  • Данъчно-счетоводен диагностичен преглед безплатно
   Специална цена за финансов одит

   Данъчно-счетоводен диагностичен преглед

   на потенциални клиенти, подлежащи на финансов одит

   безплатно
   • в периода юли-септември - 2 дни диагностика и до 7 дни доклад

    


Цени за счетоводно обслужване в София:

виж още цени и градове
 • Магазин250 лв.
 • IT фирма250 лв.
 • Склад350 лв.
 • Автосервиз380 лв.
 • Ресторант390 лв.
 • Аптека380 лв.