Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Новини от Kreston BulMar

Обратно

2017-02-22 Семинар: Промените в ЗДДС за 2017

По време на семинара проведен в Kreston BulMar на 21 февруари 2017 г. от гост лектора Валентина Василева, Данъчен Консултант в Глобал Такс АД, бяха представени измененията и допълненията в ЗДДС обнародвани в ДВ бр.97/2016 г., които влизат в сила от 01.01.2017г. Разгледани бяха основните промени  свързани с въвеждане на пропорционален данъчен кредит при лично ползване на фирмени активи, изменения в режима на еднократните корекции на ползван данъчен кредит. Представени бяха и нов механизъм за извършване на ежегодни корекции на данъчен кредит за дълготрайни активи, новостите касаещи корекции на документи и отчетни регистри, информация относно регламентиране на консорциумите и други.

В края на семинара, както обикновено, бе отделено време за въпроси от публиката.

Виж повече за всички семинари организирани от Крестън БулМар на Accounting Seminars.Други Новини